Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

bengshop.pl 

1. Postanowienia ogólne 

 1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminemi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 
 3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Ko deks cy wiln y, a jed yn ie  zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 
 4. W celu korzystania ze Sklepu,konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,  Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. 
 5. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient. 

2. Rejestracja konta w sklepie 

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia p rzez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.  
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzaniedanymi  Klienta i zamówieniami.  
 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłaniedo Sprzedawcy  formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu. 
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji. 
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę. 
 7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonanebez podania przyczyny i w dowolnym czas ie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanieoświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail  lub list. 

3. Podstawowe funkcjonalności sklepu 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu: 
 2. udostępnienie czatu ze Sprzedawcą, 
 3. udostępnienie wyszukiwarki Towarów, 
 4. zapytanie o Towar,  
 5. wprowadzenie opinii o Towarze, 
 6. polecenie Towaru, 
 7. dodanie Towaru do przechowalni, 
 8. udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych. 
 9. Aby skorzystać z funkcjonalności czatu ze Sprzedawcą, należy wprowadzić w jego pole żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Jeżeli czat jest w trybie „online”, Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, za pośrednictwem funkcjonalności czatu. 3. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarzewyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.Funkcjonalność  umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, fu nkcjon aln ość m oże  umożliwiać przeprowadzeniewyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 10. Aby zapytać Sprzedawcę o Towar, można skorzystać z funkcjonalności zapytania o Towar. Sprzedawca udzieli tej informacji niezwłocznie, przy  użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 
 11. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularzaopinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie  deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali. 
 12. Aby polecić Towar osobom trzecim, należy skorzystać z funkcjonalności polecenia Towaru. Przedmiot funkcjonalności stanowi udostęp nienie formularza polecenia Towaru, w celu wysłania wiadomości o Towarze do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do przechowalni, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar do przechowalni. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej ofertę  reklamową Towaru. 
 13. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków  przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych. 
 14. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. 

4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu 

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu  funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia. 2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wprowadza lub wybiera:  
 2. informacje rozliczeniowe, 
 3. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia, 
 4. metodę płatności. 
 5. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia. 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia: 1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi  do kolejnego etapu składania zamówienia, 
 6. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia, 3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia. 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie  wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.  
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sp rzedawcy p rzez  Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu. 
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
 9. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
 10.  Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
 11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. 

Udzielenie tej informacji następuje drogą telefonicznąlub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać  następujące propozycje modyfikacji zamówienia: 

 1. odrzucenie ofertyw części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 
 2. dokonanie podziałuTowarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, k tórej Dos tarczenie  nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia. 
 3. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje s ię za n o wą o fertę,  wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży. 
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczneprzesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera  ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klien ta w fo rmularzu zamó wienia, w celu  umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych. 
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta. 

5. Sprzedaż 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę SprzedażyTowarów na odległość.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klien ta włas ności To war ów i wy dania ich , o raz  zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu cen y Towaró w lu b  Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji. 
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. 
 5. Zawarcie umowy Sprzedaży następujew chwili potwierdzeniaprzyjęcia zamówieniaKlienta przez Sprzedawcę. 6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru. 
 6. Czas realizacji wydaniaTowarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.  
 7. Wydanie Towarów odbywa się: 
 8. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta, 2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dn i robo cze d o Paczk omatu  wybranego przez Klienta, 
 9. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, pod adresemSzkoła tańca Nova Beng, ul. Ordona 7, 40-164 Katowice w  poniedziałki i wtorki w godzinach 10:30-16:30 oraz w czwartki i piątki w godzinach 12:30-19:00. 
 10. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane n a  stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia. 
 11. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta. 
 12. Potwierdzenie wydania TowarówPrzewoźnikowiw celu ich Dostarczenia, może zostać dokonanepoprzez przesłanie wiadom ości e -mail n a  adres poczty elektronicznej Klienta.  
 13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. 13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zb ad an a  przez Klienta przy obecności Przewoźnika. 
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.  15. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Towaru oraz opcji płatności gotówką przy odbiorze Towarów Klient zobowiązan y jest do odbioru Towarów w terminie 5 dni od powiadomieniao możliwości odbioru produktów.  

6. Płatności 

Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie in ternetowej Sp rzedawcy w  chwili zamówienia Towaru.  

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość p od atk u  VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności. 
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient. 
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dos tarczenia To war ów o raz  płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w s zczegó lnoś ci  kosztami Dostarczenia i transakcji. 
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta. 
 5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 
 6. gotówką przy odbiorze osobistymw siedzibie stacjonarnej Sklepu, 
 7. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika, 
 8. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 63 1950 0001 2883 5923 6000 0009, 
 9. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności odroczonej PayPo, obsługiwanego przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Wars zawie (02 -67 2)  przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 575 158 , NIP:  5213705997 oraz REGON: 362485126, 
 10. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z s ied zib ą w Po zn aniu (6 0- 327 ) p rzy u l.  Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 779236 988 7 oraz REGON: 301345068, 
 11. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu. 7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: 
 12. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką, 
 13. w terminie 2 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym, 
 14. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 15. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, 
 16. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie  obowiązujących przepisów. 
 17. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotne j transakcji, ch yba że  wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które niewiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 18. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wy brał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

7. Newsletter 

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletterjest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowy ch p od ad res p oczty  elektronicznej Klienta. 
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lu b w in n ym formularzu  udostępnionym przez Sprzedawcę na stronieinternetowej Sklepu. 
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobro wo lne, je d n ak że  konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie. 
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient m o że d ob ro wo lnie  oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę. 5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę in formacji  handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższymoże być cofnięta w każdej chwili. 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem. 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę  newslettera. 
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolny m czasie, p rzy u życiu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku d ezaktywującego , znajdu jącego się w o b szarze  wiadomości newsletter, a takżepoprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście. 

8. Reklamacje 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi. 
 2. Zgłoszenie reklamacji możezostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sp rz edawcy . Mo żna je  wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie: 
 3. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, 2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta. 
 4. W przypadku,gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczyTowaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany  dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.  
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależno ści  od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji. 
 7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu rek lam acji p od lega p r zesłan iu d o Ko ns umenta,  Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.  
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem p oczto wy m,  zgodnie z wolą Konsumenta. 
 9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń 

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży d o s tałego p olub ownego s ądu k onsu men ckiego  działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a  Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, 
 1. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy  ochrona konsumentów, 
 2. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu /co nsu mers/o dr/,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego s ystemu  rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 
 3. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu d o ty ch  procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.  
 4. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich o raz s zczegó łowe  informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL  https://www.uokik.gov.pl. 

10. Odstąpienie od umowy 

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do o so by  fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Konsument może bezpodawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tymod u mowy Sp rzed aży, z zas trzeżen iem n orm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowySprzedaży: 
 4. Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb, 
 5. Towaru Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względ u n a o chronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu. 
 6. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie  można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 
 7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wy starczy o d es łan ie To war u p rzed jego  upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w s pos ób wy kraczający p oza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświad czenie o o dstąp ien iu o d u mo wy zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies 

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 

12. Warunki licencyjne 

 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu  umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków. 
 2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi  Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów  prawa autorskiego.Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworówstanowiących jego część,  ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocierozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do ty ch u tworów lu b Sk lepu i  korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych. 
 3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci  urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia  telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów p o ch odn ych n a ich  podstawie, wykonywać zmian utworów,usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić s ię w o b szarze  utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne. 
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i po wiązany ch z  nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu. 
 6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej  w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publik acja w  obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacy jnego w m ie jscu i czasie p rzez sieb ie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem  prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientomkorzystania ze Sklepu. 
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści: 1. bezprawnych, 
 8. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów, 
 9. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich, 
 10. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, k senofob ii lu b s zerzen ia  nienawiści. 
 11. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.  

13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych,dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę. 
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany. 
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w term inie 3 d ni p rzed d atą rozpo częcia  obowiązywania jego nowego brzmienia. 
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony. 

14. Postanowienia końcowe 

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientó w niebędących Konsumentami, 
 3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędący ch Ko nsum en tami,  spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi, 3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami. 
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzed awcą a Klientem n iebędącym Kon sumen tem lub  Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego  prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  
 5. W stosunku do Klientówniebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypo spolitej Po lskiej w  przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klientabędącego Ko ns umentem, wy nikający ch z p rzep isów  miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. 
 7. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w  kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy. 
 8. W przypadku,gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie n arusza ważn ości i s k uteczn ości  pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu,  co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie. 

15. Definicje użyte w regulaminie 

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem  Przewoźnika. 

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności p rawny ch w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawicie la u stawo wego , a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie o b owiązującego  przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi. 

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. 

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowęw celu niezwiązanymbezpośrednio z p rowadzon ą p rzez n iego d ziałalnością  gospodarczą lub zawodową. 

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta. 

Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami. 

Przewoźnik to podmiot,świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą. 

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektronicznąprzez Sprzedawcęna rzecz Klientów, za  pośrednictwem Sklepu. 

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: bengshop.pl.

Sprzedawca to Magdalena Marycz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BENG MAGDALENA MARYCZ, z siedzibą w Katowicach (4 0- 318) przy ul. Mroźna 58, zarejestrowanaw Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, p od  numeremNIP 9542767027 oraz REGON 364877712, będącausługodawcą, administratorem i właścicielem Sk lepu. Ze Sp rzedawcą m ożna s ię  skontaktować pod numerem telefonu: 660-751-536 oraz przy użyciu adresu e-mail: bengshop24@gmail.com. 

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązan ie Sp rzed awcy d o  przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży. 

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy s tro nami za p oś redn ictwem Sk lepu.  Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje s ię w s to sun ku d o o soby  fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Będąc Konsumentem,masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszymSklepie w terminie 14 d n i b ez p o dania jakiejko lwiek p rzyczyny , z  zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14  dni od dnia: 

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i ws k azana p rzez Pańs twa weszła w  posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy d o stawy lu b  umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą), 
 2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Pań stwu p rawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: BENG MAGDALENA MARYCZ, u l. Mro źn a 5 8 , 4 0 -3 18  Katowice, e-mail: bengshop24@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przy kład  pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to o bo wiązko we. Wzór fo rmu larz a  znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia r zeczy (z  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób d o starczen ia  oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transak cji, ch yba że  wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nieponiosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależno ści o d tego , k tóre  zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres BENG MAGDALENA MARYCZ, u l.  Mroźna 58, 40-318 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu o d  niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksym aln ie n a k wotę  około 25,00 PLN. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczn e d o s twierd zen ia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu o pakowania n ie m ożna  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 


Regulamin uległ zmianie 01.07.2022r.

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji jest firma Beng Shop.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego bengshop.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.09.2021 r. i trwa do odwołania.
 2. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na terenie Polski.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 300 zł.
 5. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 6. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 300 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 7. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 11. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail bengshop24@gmail.com.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 500 ZŁ” jest publicznie dostępny na stronie bengshop.pl.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.

 

2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

 

3 Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.

 

4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.

 

5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl