BENG Pole Dance Shop
Regulamin konkursu List do Mikołaja

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Instagram, na profilu beng_danceshop” jest BENG Magdalena Marycz z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mroźna
58, NIP: 9542767027.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest BENG Magdalena Marycz z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mroźna 58, NIP: 9542767027 (dalej „Fundator”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „beng_danceshop” w serwisie społecznościowym Instagram.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza
postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika
dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

g. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych,
pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodą (dalej: „Nagrody”) w Konkursie jest wybrany produkt z listu o wartości nie wyższej niż 200zł lub bon podarunkowy o wartości 200zł. Bon będzie możliwy do wykorzystania przez 5 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Instagram na profilu beng_danceshop.
2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu
Instagram na profilu beng_danceshop.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym co chciałby dostać od Mikołaja w tym roku.
3. Każdy Uczestnik może napisać dowolną liczbę komentarzy.
5. Organizator wraz z komisją wybierze najlepiej napisany komentarz i ogłosi zwycięzcę na profilu na Instagramie beng_danceshop.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt.
IV.
7. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu społecznościowym Instagram na koncie beng_danceshop.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji profilu na portalu społecznościowym Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane na instastories na profilu beng_danceshop.
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od opublikowania informacji o nagrodzie o której mowa wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V ,przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. V.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie przez Uczestnika Załącznika nr 1 do
Regulaminu, dołączonego do przesyłki.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia
f. weryfikacji wieku;
g. nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez
wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora niewyłącznej i bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.);
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
d. prawo obrotu w kraju i za granicą;
e. użyczenie, najem lub wymiana,
f. nadawanie za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, w tym również simulcasƟng oraz
webcasƟng w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z lub bez
możliwością zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, mulƟmedialnych, internetowych,
telefonicznych, teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych,
g. nadawanie za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej;
h. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci mulƟmedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
i. wykorzystywanie na stronach internetowych
j. wykorzystywanie w utworach mulƟmedialnych;
k. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w
/np. MMS, WAP, SMS, itp./;

l. wykorzystywanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;

m. wprowadzanie zmian, skrótów;
n. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
3. Uczestnik naprawi szkody poniesione przez Organizatora jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.
4. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu
Instagram pod adresem www.Instagram.com/WaterWipesPolska/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący
się w profilu Użytkownika na Instagramu lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2023r. do odwołania.
2. W kwesƟach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

© 2023 BENGSHOP
REALIZACJA: ERSETIC VISION
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl